Hungarian: English: in genre:
LawAz előlegeket az e célra nyitott bankszámlára kell befizetni.Imprests shall be paid to the bank account opened for the imprest.
Law(8) Az (5) és (6) bekezdést előlegek esetében nem alkalmazzák.8. Paragraphs 5 and 6 shall not apply in the case of advances.
LawA biztosítéknak az előleg 120%-át el kell érnie.That security shall be 120 % of the amount of the advance.
LawNem fizethető azonban előleg az adott borászati év január 1. előtt.However, no advances shall be paid before 1 January of the wine year concerned.
LawEz esetben a lepárlót támogatás vagy előleg nem illeti meg."In that case, no aid or advance shall be due to the distiller."
LawA biztosítékok felszabadítására a kifizetett előlegek 80 %-áig kerül sor.Securities shall be released in respect of up to 80 % of advances paid.
Law(6) A tagállamok meghatározhatják az előleg-kifizetések minimális összegét és határidőit.6. Member States may set a minimum amount and the deadlines for advance payments.
LawE bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók a visszatérítési előlegekre.The provisions of this paragraph shall not apply to advances on refunds.
Law(2) Az (1) bekezdésben említett előleg iránti kérelemnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 2. The application for the advance referred to in paragraph 1 shall indicate at least the following:
Law(4) 60 napos szerződéses tárolás után a támogatásra egyszeri előleg fizethető a szerződő fél kérelmére, feltéve, hogy biztosítékot helyezett letétbe, amely megfelel az előleg 10%-kal növelt összegének.4. After 60 days of contractual storage a single advance payment of the aid may be made at the contractor's request, provided he lodges a security equal to the advance payment plus 10 %.
Law(2) Az előleg összege nem haladhatja meg a beruházás teljes költségének 20%-át és kifizetésének feltétele egy, az előleg összegének 110%-ára szóló bankgarancia beszerzése.2. The amount of the advance shall not exceed 20 % of the total cost of the investment, and its payment shall be subject to the establishment of a bank guarantee corresponding to 110 % of the amount of the advance.
Law(3) A visszafizetendő előleg formájában nyújtott támogatást csak akkor lehet átlátható támogatásnak tekinteni, ha a visszafizetendő előleg teljes összege nem haladja meg az e rendelet alapján alkalmazandó határértéket.Aid in the form of repayable advances shall be considered to be transparent aid only if the total amount of the repayable advance does not exceed the applicable thresholds under this Regulation.
Law(2) Ha a program vagy intézkedés végrehajtása már elkezdődött, az előleg egyenlő megegyezik a már lekötött összegre eső közösségi részesedéssel az érintett tagállam igazolásának megfelelően; az előleg azonban nem haladhatja meg a teljes közösségi hozzájárulás 90%-át.2. When the implementation of the scheme or measure has already started, the advance payment shall be equal to the Community share of the amount already committed, as certified by the Member State concerned: that advance may not however exceed 90 % of the total Community contribution.
Law(1) A feldolgozó kérelmére termelési támogatási előleg kiadására akkor kerül sor, ha a feldolgozási szerződés egy példánya az illetékes hatóságokhoz megérkezett, és ha olyan biztosítékot helyeztek letétbe, amely megegyezik az igényelt előleg 10 százalékkal megnövelt összegével.1. An advance on the production aid shall on application from the processor be paid when the copy of the processing contract has reached the competent authorities and a security equal to the amount of the advance applied for plus 10 % has been lodged.
LiteratureMeg is emelték az árat tizenöt százalékkal, és készpénzt kérnek előlegnek.They've jacked up the price about fifteen percent, and they're asking for cash up front."
LiteratureAnyámtól kaptam előlegbe a keresetemre, amelyet a gyapotszedésért fogok kapni.My mother had given me I he money as an advance against what I would earn picking cotton.
LiteratureX, Y és Z festők történetesen még aznap délután visszafizették az előlegeiket a képeikkel.Painters X, Y and Z, incidentally, would pay me back with pictures the very next afternoon.
LawA közösségi segítségben részesülők által teljesített előleg-visszafizetésekből származó bevételek ideiglenes számlákra kerülnek.Revenue deriving from the repayment of advances by recipients of Community aid shall be entered in the suspense accounts.
LawEzt az árfolyamot alkalmazzák a 277/88/EGK rendelet 4. és 5. cikkében megállapított megfelelő előlegekre is.This rate shall also be used for the corresponding advances laid down in Articles 4 and 5 of Regulation (EEC) No 2776/88.
LawHa a kiadás jellege elég biztos, bármely előleg kifizetése előtt kötelezettségvállalási előterjesztést készítenek.Where the nature of the expenditure is sufficiently certain, a commitment proposal shall be made before any advance is paid.

Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>