Hungarian: English: in genre:

Results 41 - 60 of 407; Page 3 of 21; Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

LawAz előleget nem szabad azon naptári év október 16-át megelőzően kifizetni, amelyre a támogatást kérelmezték.The advance may not be paid before 16 October of the calendar year in respect of which the premium is applied for.
LawAz előleget legkésőbb a biztosíték letételére vonatkozó igazolás bemutatásától számított három hónap múlva kell kifizetni.The advance shall be paid not later than three months after the date of submission of proof that the security has been lodged.
Lawa) a felvásárlási ár 80 százalékának megfelelő előleget fizethetnek a termelőnek, legkésőbb a termék beszállítását követő három hónap múlva, vagy (a) pay the producer on account 80 % of the buying-in price, no more than three months after delivery of the products, or
LawHa a támogatásra előleget fizettek ki, a megfelelő biztosítékot a ténylegesen esedékes támogatással arányosan kell felszabadítani.Where an advance on aid has been paid, the corresponding security shall be released in proportion to the aid actually due.
LawAz első albekezdés b) pontjában említett félnek a Hivatal számára az összes szabályszerűen kifizetett előleget vissza kell térítenie.The party referred to in point (b) of the first subparagraph shall reimburse the Office for any advances duly paid.
Law(2) Az illetékes hatóságnak a biztosíték letétbehelyezéséről szóló igazolás bemutatásától számított három hónapon belül ki kell fizetni az előleget.2. Advances shall be paid by the competent authority within three months of presentation of proof that the security has been lodged.
LawA kifizető ügynökség számviteli rendszerében a kifizetést, mint előleget vagy behajtott összeget egyértelműen azonosító hivatkozási szám.The reference number identifying the payment clearly in the paying agency's accounts as an advance or an amount recovered.
LawElőleget csak az előleg összegét 10%-kal meghaladó összegre meghatározott, a Bizottság javára letétbe helyezett biztosíték esetén lehet fizetni.The advance shall only be paid on submission of a guarantee in respect of the advance lodged in favour of the Commission for an amount equal to the amount of the advance plus 10 %.
LawAmennyiben az Egyezmény 194. cikkében meghatározott módon a következő évre vonatkozó részletből előleget használnak fel, az Egyezmény 206. cikkében említett előlegeket ezzel arányosan csökkentik.Where advance use is made of the following year's instalment as provided for in Article 194 of the Convention, the advances referred to in Article 206 of the Convention shall be reduced proportionately.
Law(2) Az (1) bekezdésben említett előleget a termelő kérelmére, az illetékes ellenőrző szervnek az előlegre való jogosultságot illetően kiadott nyilatkozata alapján fizetik ki.2. The advance referred to in paragraph 1 shall be paid, on application by the producer, on the basis of a statement of eligibility for the advance, prepared by the competent control body.
LawA támogatás előleg formájában történő kifizetésének további feltétele az adott területet érintő valamennyi olyan korábbi intézkedés maradéktalan végrehajtása, amelyre vonatkozóan a termelő támogatási előleget vett fel.In order for support to be paid in advance, any previous operation carried out on the same area, for which the producer also received support in advance, must have been fully implemented.
Law(2) Az előírt közösségi támogatás 80%-áig előleget lehet nyújtani.2. Advances may be granted of up to 80 % of the Community aid provided for.
LiteratureSzerencsére van egy kis félretett pénzem, jóáron eladom az üzletet is, és már be is fizettem az előleget Bournemouth mellett egy szép kis házra.However, I've a good sum put by, and I'm getting a very good price, and I've made a down payment on a very nice little bungalow near Bournemouth."
LiteratureTöbbnyire rövid távú szerződésekre, de volt néhány hosszú távú is, és ezek esetében előleget kellett fizetniük, a tranzakciók jellege miatt készpénzben."All of it, mainly on short-term purchase items, but some long-term as well, and for the long-term stuff they had to pay cash up front because of the nature of the transactions.
LiteratureTehát előleget adtak magának, felrendelték ide Közép-Angliába, annyi munkát varrtak a nyakába, hogy ne mehessen vissza Londonba, nehogy lelepleződjön véletlenül a kisded játékuk.Therefore they gave you a handsome advance on your salary, and ran you off to the Midlands, where they gave you enough work to do to prevent your going to London, where you might have burst their little game up.
LiteratureSenki másnak nem volt semmi pénze, így hát szerepemnek megfelelően mindenki helyett én fizettem ki az előleget a firenzei utamról megmaradt utazási csekkekkel.Nobody else had any money, so, in character, I made everybody's down payment with the traveler's checks I had left over from my trip to Florence.
LawAz engedélyező tisztviselő előleget nyújthat egy tisztviselő vagy a személyzet egyéb tagja által az intézménye nevében teljesítendő kifizetések fedezésére.The authorizing officer may grant advances to cover disbursements to be effected by an official or other member of staff on behalf of his Institution.
LawLegfeljebb hat héttel a fenti időpontot követően az engedélyezés vezető az előleget törli a nyújtáskor nyitott ideiglenes számla lezárása érdekében.No later than six weeks after the above point in time the authorizing officer shall clear the advance in order to close the suspense account opened when it was granted.
LawMielőtt a tanú vagy szakértő részére előleget fizetnek ki, arra való jogosultságát a Hivatalnak a meghallgatást elrendelő alkalmazottja vagy, fellebbezési eljárás esetén, az illetékes fellebbezési tanács elnöke igazolja.Before an advance can be paid to a witness or expert his entitlement must be certified by the member of the staff of the Office who ordered the evidence to be taken or, in the case of appeal proceedings, the chairman of the responsible Board of Appeal.
LawAnnak biztosítása céljából, hogy ez a korlát teljesüljön, 2% előleget kell kifizetni, és a támogatás fennmaradó része akkor kerül kifizetésre, amikor a támogatás teljes összege már ismert.In order to ensure that this limit is complied with, an advance payment of 2 % shall be made and the remainder of the assistance shall be granted once the total amount of aid applications is known.

Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>