Hungarian: English: in genre:
Law(2) Amikor a termék nem arra a rendeltetési helyre érkezik, amelyikre az előleget kiszámították, egy harmadik fél részéről az exportőr sérelmére elkövetett szabálytalanság miatt, és amikor ő erről azonnal tájékoztatja az illetékes hatóságokat saját kezdeményezésére írásban és az előlegként kifizetett visszatérítést visszafizeti, az (8) bekezdésben említett növekmény az előleg átvétele és annak visszafizetése között eltelt időszak után fizetendő kamatra korlátozódik, az 52. cikk (1) bekezdésének 4. albekezdése szerint kiszámítva.2. Where the product does not arrive at the destination for which the advance was calculated because of an irregularity committed by a third party to the detriment of the exporter, and where he immediately informs the competent authorities thereof on his own initiative and in writing, and reimburses the refund paid in advance, the increase referred to in paragraph 1 shall be limited to the interest payable for the period elapsed between receipt of the advance and its reimbursement, calculated in accordance with the fourth subparagraph of Article 52(1).
Law(2) Amennyiben a termék nem arra a rendeltetési helyre érkezik, amelyre az előleget kiszámították, valamely harmadik fél részéről az exportőr sérelmére elkövetett szabálytalanság miatt, és amennyiben az exportőr erről saját kezdeményezésére, írásban azonnal tájékoztatja az illetékes hatóságokat, és visszatéríti az előlegként kifizetett visszatérítést, az (1) bekezdésben megállapított növekményt az előleg átvétele és annak visszatérítése között eltelt időszakra fizetendő kamatra kell korlátozni, a 49. cikk (1) bekezdésének negyedik albekezdésének megfelelően kiszámítva.2. Where the product does not arrive at the destination for which the advance was calculated because of an irregularity committed by a third party to the detriment of the exporter, and where he immediately informs the competent authorities thereof on his own initiative and in writing, and reimburses the refund paid in advance, the increase laid down in paragraph 1 shall be limited to the interest payable for the period elapsed between receipt of the advance and its reimbursement, calculated in accordance with the fourth subparagraph of Article 49(1).
Law(5) Ha az (1), a (2), vagy a (3) bekezdés szerint ideiglenes ellátás nem jár az igénylőnek, viszont a beérkezett információból kitűnik, hogy a rendelet 46. cikkének (2) bekezdése alapján jogosultság áll fenn, úgy a vizsgáló intézmény megfelelő visszatérítendő előleget fizet, amelynek összege a lehető legközelebb áll ahhoz az összeghez, amelyet a rendelet 46. cikkének (2) bekezdése szerint meg fognak állapítani.5. If no benefit is payable to the claimant on a provisional basis under paragraphs 1, 2 or 3, but it transpires from information received that a right is acquired under Article 46 (2) of the Regulation, the investigating institution shall pay him an appropriate recoverable advance, the amount of which shall be as close as possible to the amount he will probably be awarded under Article 46 (2) of the Regulation.
Law(2) Ha az ellátásra való jogosultság az utóbbi intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint áll fenn, a rendelet 57. cikke (2) bekezdése, valamint (3) bekezdése a) és b) pontja rendelkezéseinek figyelembevételével, ez az intézmény előleget fizet, amelynek összegéről csak azután dönt, hogy szükség esetén megbeszélést folytatott azzal az intézménnyel, amelynek határozatával szemben a fellebbezést benyújtották.2. If the right to benefits was acquired under the legislation administered by the latter institution, taking into account Article 57 (2) and (3) (a) and (b) of the Regulation, that institution shall pay advances up to an amount to be determined, where necessary, after consultation with the institution against whose decision the appeal was lodged.
Law(5) Ha az (1), a (2), vagy a (3) bekezdés szerint ideiglenes ellátás nem jár az igénylőnek, viszont a beérkezett információból kitűnik, hogy a rendelet 46. cikkének (2) bekezdése alapján jogosultság áll fenn, úgy a vizsgáló intézmény megfelelő visszatérítendő előleget fizet, amelynek összege a lehető legközelebb áll ahhoz az összeghez, amelyet a rendelet 46. cikkének (2) bekezdése szerint meg fognak állapítani.5. If no benefit is payable to the claimant on a provisional basis under paragraph 1, 2 or 3, but it transpires from information received that a right is acquired under Article 46 (2) of the Regulation, the investigating institution shall pay him an appropriate recoverable advance, the amount of which shall be as close as possible to the amount he will probably be awarded under Article 46 (2) of the Regulation.
Law(2) Ha az ellátásra való jogosultság az utóbbi intézmény által alkalmazott jogszabályok szerint áll fenn, a rendelet 57. cikke (2), (3) és (4) bekezdése rendelkezéseinek figyelembevételével, ez az intézmény előleget fizet, amelynek összegéről csak azután dönt, hogy szükség esetén megbeszélést folytatott azzal az intézménnyel, amelynek határozatával szemben a fellebbezést benyújtották.2. If the right to benefits was acquired under the legislation administered by the latter institution, taking into account the provisions of Article 57 (2), (3) and (4) of the Regulation, that institution shall pay advances up to an amount to be determined, where necessary, after consultation with the institution against whose decision the appeal was lodged.
LawHa annak a tagállamnak a jogszabályai, ahol a másodlagos eljárás megindítását kérelmezik, megkövetelik, hogy az adós vagyona legyen elegendő az eljárás költségeinek és kiadásainak teljes vagy részleges fedezetére, a bíróság az ilyen kérelem kézhezvételekor kérheti, hogy a kérelmező fizessen előleget a költségekre, vagy nyújtson megfelelő biztosítékot.Where the law of the Member State in which the opening of secondary proceedings is requested requires that the debtor's assets be sufficient to cover in whole or in part the costs and expenses of the proceedings, the court may, when it receives such a request, require the applicant to make an advance payment of costs or to provide appropriate security.
Lawmivel a jövedelemtámogatást csak a leszállítás ellenőrzése után lehet kifizetni annak biztosítására, hogy az érintett műveleteket valóban végrehajtsák és a kvótára vonatkozó előírásokat betartsák; mivel ugyanakkor rendelkezni kell az esedékes jövedelemtámogatás 50%-ának megfelelő előleg kifizetéséről a termelők számára, azzal a feltétellel, hogy megfelelő biztosítékot adnak; mivel annak érdekében, hogy a biztosítékadás költségeit viselni nem tudó csoportoknak ki lehessen fizetni az előleget, lehetővé kell tenni a külön támogatás felhasználását az említett költségek fedezésére; Whereas premiums may be paid only after a check on deliveries, to guarantee that the operations concerned have actually been carried out and that the quota arrangements have been complied with; whereas, however, the payment of advances to producers of 50 % of the premium due should be provided for on condition that an adequate security is lodged; whereas, to make it possible for advances to be paid to groups which cannot bear the costs of lodging securities, it should be permitted to use the specific aid to cover those costs;
LawA többek között súlyos vagy elhúzódó betegség eredményeképpen vagy családi körülmények okán különösen nehéz helyzetben levő munkatársak ajándékot, kölcsönt vagy előleget kaphatnak.Gifts, loans or advances may be made to staff members who are in a particularly difficult position as a result, inter alia, of serious or protracted illness or by reason of family circumstances.
Law(2) Amennyiben nem teljesítik azokat a feltételeket, amelyekre a támogatásra való jogosultsághoz szükség van, az érintett mennyiségre kifizetett előleget, valamint további 10 százalékot kell visszafizetni.2. Where the conditions giving entitlement to the aid have not been observed, the advance on the quantity concerned plus 10 % shall be reimbursed.
Law(3) Amennyiben a Közösség vis maiorra vonatkozó előírásai lehetővé teszik, hogy egyedül az előleget fizessék vissza, a következő további feltételeket kell alkalmazni: 3. If the force majeure provisions in Community legislation permits repayment of the advance alone, the following further conditions shall apply:
Law(1) Arra a hónapra vonatkozóan, amelynek folyamán a vidékfejlesztési programozási dokumentum jóváhagyásáról, vagy az EMOGA Garanciarészlege által finanszírozott vidékfejlesztési intézkedések tekintetében, a 2. célkitűzés alá tartozó egységes programozási dokumentum jóváhagyásáról szóló határozat elfogadására sor kerül, a kifizető ügynökségek kiadásként könyvelhetnek el egy, a 41. cikk (1) bekezdésében említett kiadásokat fedező, az EMOGA-nak a programozási dokumentumban előírt átlagos éves hozzájárulása 12,5 %-át meg nem haladó előleget.1. For the month during which the decision is adopted approving a rural development programming document or a single programming document under Objective 2 in the case of rural development measures financed by the EAGGF Guarantee Section, the paying agencies may enter in the accounts as expenditure an advance not exceeding 12,5 % of the average annual EAGGF contribution provided for in the programming document, covering the expenditure referred to in Article 41(1).
Law(4) E cikk (2) bekezdésétől eltérve a Bizottság a 141. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban: a) előlegfizetést írhat elő; b) felhatalmazhatja a tagállamokat, hogy a költségvetési helyzetre is figyelemmel december 1-jét megelőzően előleget fizessenek az olyan régiókban, ahol rendkívüli körülmények következtében a mezőgazdasági termelők súlyos pénzügyi nehézségekkel küzdenek: i. a kifizetések 50 %-ának erejéig, vagy ii. a kifizetések 80 %-ának erejéig, ha már rendelkeztek előlegfizetésről.4. By way of derogation from paragraph 2 of this Article and in accordance with the procedure referred to in Article 141(2), the Commission may: (a) provide for advances; (b) authorise the Member States, subject to the budgetary situation, to pay prior to 1 December advances in regions where, due to exceptional conditions, farmers face severe financial difficulties: (i) of up to 50 % of the payments; or (ii) of up to 80 % of the payments where advances have already been provided for.
Law(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a Szerződés 87. cikke értelmében vett állami támogatások tekintetében a költségnyilatkozatok magukban foglalhatják a kedvezményezetteknek a támogatást nyújtó szervezetek által fizetett előlegeket, az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: a) az előleg megadása bankgaranciától vagy egyéb, azzal egyenértékű, közpénzből finanszírozott pénzügyi mechanizmustól függ; b) az előleg összege nem haladhajta meg a kedvezményezettnek egy adott projektért odaítélt támogatás teljes összegének 35 %-át; c) az előleget a projekt végrehajtása során a kedvezményezettek által fizetett kiadásoknak kell fedeznie, és azt nyugtázott számlákkal vagy azokkal egyenértékű bizonyító erejű számviteli bizonylatokkal kell igazolni az előleg kifizetésétől számított legkésőbb három éven belül vagy amennyiben ez hamarabbi időpont 2015. december 31-ig; amennyiben erre nem kerül sor, a következő költségnyilatkozatot ennek megfelelően kell helyesbíteni.2. By way of derogation from paragraph 1, as regards State aid within the meaning of Article 87 of the Treaty, the statement of expenditure may include advances paid to the beneficiaries by the body granting the aid, under the following cumulative conditions: (a) they shall be subject to a bank guarantee or a financial public facility having an equivalent effect; (b) they shall not exceed 35 % of the total amount of the aid to be granted to a beneficiary for a given project; (c) they shall be covered by expenditure paid by beneficiaries in implementing the project and supported by receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value at the latest three years after the year of the payment of the advance or on 31 December 2015, whichever earlier; if they are not, the next statement of expenditure shall be corrected accordingly.
LawAz engedélyezésre jogosult tisztviselő előleget biztosíthat a munkatársaknak, ha egy rendelettel megállapított rendelkezés ezt külön előírja vagy, ha egy munkatársnak olyan kifizetést kell teljesítenie a Központ nevében, amely az eredménykimutatásra terhelhető.The authorizing officer may grant advances to personnel if a provision laid down by regulation specifically provides therefor, or if a member of the staff has to make disbursements on behalf of the Centre which are chargeable to the statement of revenue and expenditure.
Lawmivel, bár a különböző jelenlegi dohányértékesítő rendszerek működését továbbra is engedélyezni szükséges, a termeltetési szerződések megkötését támogatni kell, ugyanis ez látszik legjobb eszköznek a termelés ellenőrzésére; mivel következésképpen a támogatásból nyújtott előleget az ilyen szerződésekkel rendelkező vevőknek kell fenntartani; Whereas, while the various present systems for the marketing of tobacco should be allowed to continue, the conclusion of cultivation contracts should nevertheless be encouraged as this appears to be the best means of controlling production ; whereas consequently the granting of advances on the premium should be reserved for those purchasers who have concluded such contracts;
Dictionaryelőleg advance
Dictionaryelőleg advance money
Dictionaryelőleg advancement
Dictionaryelőleg deposit

Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>