Hungarian: English: in genre:
LawVis maior esetének kivételével a letét részben vagy egészben elvész, ha az ajánlattevők nem, vagy csak részben teljesítették a rájuk háruló kötelezettségeket.Except in cases of force majeure, the deposit shall be forfeited in whole or in part if tenderers have not fulfilled, or have only partially fulfilled, the obligations placed upon them.
Law(1) A tanúmeghallgatás feltételéül szabható, hogy az annak foganatosítását kérő fél a Hivatalnál helyezzen letétbe a Hivatal által az előzetes költségbecslés alapján meghatározott bizonyos összeget.1. The taking of evidence may be made conditional upon deposit with the Office, by the party to proceedings who requested that such evidence be taken, of a sum to be quantified by the Office by reference to an estimate of the costs.
Law(5) Az ajánlatokat csak akkor szabad érvényesnek tekinteni, ha az eladó bemutatja az értékesíteni kívánt sovány tejpor után, tonnánként 12 ECU biztosíték letétbe helyezéséről szóló igazolást.5. Offers shall only be valid where proof is provided that the seller has constituted a security of ECU 12 per tonne of skimmed-milk powder offered for sale.
LawA biztosítéknak pontosan ki kell fejeznie, hogy azt e cikkel összhangban helyezték letétbe, és tartalmaznia kell a 7. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában felsorolt adatokat.The guarantee must specifically state that it has been lodged in accordance with this Article and must include the particulars referred to in points (a) and (b) of Article 7 (3).
Law(2) Kötelezettségei teljesítésének biztosítása érdekében a nyertes ajánlattevő teljesítési biztosítékot helyez letétbe a Bizottságnál a szerződés odaítéléséről történő értesítést követő 10 munkanapon belül.2. In order to ensure that he meets his obligations, the supplier shall lodge a delivery guarantee with the Commission within 10 working days of notification of the award of the contract.
LawA biztosítéknak pontosan ki kell fejeznie, hogy e cikkel összhangban helyezték letétbe, és tartalmaznia kell a 7. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott adatokat.It must expressly state that is has been lodged in accordance with this Article and must include the particulars referred to in points (a) and (b) of Article 7 (3).
LawElőleget csak az előleg összegét 10%-kal meghaladó összegre meghatározott, a Bizottság javára letétbe helyezett biztosíték esetén lehet fizetni.The advance shall only be paid on submission of a guarantee in respect of the advance lodged in favour of the Commission for an amount equal to the amount of the advance plus 10 %.
Law(4) 60 napos szerződéses tárolás után a támogatásra egyszeri előleg fizethető a szerződő fél kérelmére, feltéve, hogy biztosítékot helyezett letétbe, amely megfelel az előleg 10%-kal növelt összegének.4. After 60 days of contractual storage a single advance payment of the aid may be made at the contractor's request, provided he lodges a security equal to the advance payment plus 10 %.
LawEzt a biztosítékot abban a tagállamban kell letétbe helyezni, amelyben az összetett takarmánnyá való feldolgozás vagy denaturálás történik, az említett tagállam által kijelölt testületnél.This security shall be lodged in the Member State in which processing into compound feedingstuffs or denaturing is to take place, with the body designated by that Member State.
Law(9) Pontosabb szabályokat kell megfogalmazni a biztosítékok készpénzben történő letétbe helyezésével kapcsolatban, hogy az intervenciós hivatalok csekk-garanciát is el tudjanak fogadni.(9) More precise rules should be laid down on the lodging of securities in cash so that intervention agencies can accept cheque guarantees.
Lawc) annak bizonyítékát, hogy a pályázatok beadásának határidejéig a pályázó letétbe helyezte a szóban forgó pályázati felhívással kapcsolatos, a 12. cikkben megfogalmazott biztosítékot.(c) proof is furnished that by the closing date for the submission of tenders the tenderer has lodged a tendering security as provided for in Article 12 in respect of the invitation to tender concerned.
Law(2) Engedélyre vagy tanúsítványra vonatkozó kérelmet csak akkor kell elfogadni, ha az illetékes szervnél megfelelő biztosítékot helyeztek letétbe, a kérelem benyújtása napján 13 óráig.2. No application for a licence or certificate shall be accepted unless an adequate security has been lodged with the competent body not later than 1 p.m. on the day the application is lodged.
Law(4) Ha a tagállamok élnek a 2220/85/EGK rendelet 5. cikke szerinti opciókkal, a biztosíték összegét az engedély lejártától számított két hónapos határidő lejáratakor kell letétbe helyezni.4. Where Member States avail themselves of the options referred to in Article 5 of Regulation (EEC) No 2220/85, the amount of the security shall be claimed on expiry of the time limit of two months following the date on which the validity of the licence expires.
LawA feloldott biztosíték újbóli letétbe helyezésére vonatkozó utasítást csak a feloldást követő négy éven belül lehet kiadni, feltéve, hogy az ügylet bonyolítója jóhiszeműen járt el.However, an instruction for the released security to be lodged anew may only be given within four years following its release, provided the operator acted in good faith.
LawNem szükséges a biztosítékot újra letétbe helyezni azokra a mennyiségekre vonatkozóan, amelyek azon mennyiség felett vannak, amelyre a behozatali kötelezettséget teljesítettnek tekintik.However, the security shall not be required to be relodged for quantities in excess of the quantity at which the obligation to import is considered to have been met.
LawHa a feldolgozók több kérelmet készítenek az e rendeletben foglalt támogatásokra, az illetékes hatóság vagy az e célra felhatalmazott osztály hozzájárulhat egyetlen biztosíték letétbe helyezéséhez.Where processors make several applications for aid under this Regulation, the competent authority or the department authorised for the purpose may allow them to lodge a single security.
Law(2) Az (1) bekezdésben említett biztosítékokat olyan valamely intézmény által nyújtott biztosíték formájában kell letétbe helyezni, amely megfelel az azon tagállam által meghatározott kritériumoknak, amelyhez az intervenciós hivatal tartozik.2. Securities as referred to in paragraph 1 shall be lodged in the form of a guarantee given by an institution meeting criteria laid down by the Member State to which the intervention agency belongs.
LawAz illetékes intervenciós hivatal azzal a feltétellel fizeti ki a szeszezett bor készítőinek a támogatást, hogy a felveendő támogatás 120 százalékával egyenlő biztosítékot helyeznek letétbe.The competent intervention agency shall pay the aid to makers of fortified wine on condition that they lodge a security equal to 120 % of the aid to be received.
LawHa a készítők több, az 1493/1999/EK rendelet különböző rendelkezései által szabályozott lepárlási művelet keretében szeszeznek bort, egyetlen biztosíték is letétbe helyezhető.Where makers fortify wine in connection with various distillation operations governed by different provisions of Regulation (EC) No 1493/1999, they may lodge a single security.
Law(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a szeszezett bor készítőjének nem kell letétbe helyeznie a 69. cikk (4) bekezdésében előírt biztosítékot.3. In cases covered by paragraph 1, makers of fortified wine shall not be required to lodge the security provided for in Article 69(4).

Pages: << 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>