Hungarian: English: in genre:
Lawb) amennyiben a nyertes ajánlattevő letétbe helyezte a teljesítési biztosítékot, vagy a 9. cikk (4) bekezdésének megfelelően ajánlatát visszavonta.(b) where the tenderer, designated as the supplier, has lodged the delivery guarantee or has withdrawn his tender in accordance with Article 9 (4).
Law(2) A pályázati biztosítékokat abban a tagállamban kell letétbe helyezni, amelyben a pályázatot benyújtják.2. Tendering securities shall be lodged in the Member State in which the tender is submitted.
LawA biztosítékot annak az országnak az intervenciós hivatalánál kell letétbe helyezni, ahol a pályázat benyújtása történt.Securities shall be lodged with the intervention agency in the Member State in which the tender is submitted.
LawA biztosítékot annak az országnak az intervenciós hivatalánál kell letétbe helyezni, ahová a pályázat benyújtása történt.Securities shall be lodged with the intervention agency in the Member State in which the tender is submitted.
LawA biztosítékot annál a szervnél helyezik letétbe, amely az eredeti engedélyt vagy tanúsítványt kiállította.The security shall be lodged with the body which issued the original licence or certificate.
Law(4) A 15. cikk (2) bekezdés ellenére, engedély vagy tanúsítvány kérelmezésekor biztosíték letétbe helyezése nem szükséges.4. Notwithstanding Article 15(2) the security need not be lodged when the licence or certificate is applied for.
Law(3) A minimális ár kifizetésének igazolását helyettesítheti annak igazolása, hogy biztosítékot helyeztek letétbe az intervenciós hivatal javára.3. Proof that the minimum price has been paid may be replaced by proof that a security has been lodged in favour of the intervention agency.
LawA szerződéshez mellékelni kell a hektoliterenként 5 euró összegű biztosíték letétbe helyezéséről szóló igazolást.The contract shall be accompanied by evidence of the lodging of security of EUR 5 per hectolitre.
LawA támogatást legkésőbb három hónappal azután fizetik ki, hogy az előző albekezdésben említett biztosíték letétbe helyezéséről szóló bizonyítékot bemutatták.The aid shall be paid not later than three months after the date of submission of proof that the security referred to in the previous subparagraph has been lodged.
Lawd) a teljesítési biztosíték összegét; a cégek azonban választhatják állandó biztosíték letétbe helyezését is az egyes eladásokra megállapított biztosítékok helyett, (d) the amount of the performance guarantee; however, firms may choose to lodge a standing guarantee instead of a guarantee for each sale,
LawA kiírásra benyújtott pályázati ajánlatokat addig nem lehet elbírálni, amíg biztosítékot nem helyeznek letétbe.Tenders submitted in response to an invitation shall not be considered unless a security is lodged.
LawA kölcsönök és a letétek állományát csökkenteni kell egy általános árindexszel, hogy kiküszöböljük az árváltozások állományra gyakorolt befolyását.It is necessary to deflate the stocks of loans and deposits by a general price index to remove the influence of price changes on the stock.
LawEz az eszköztípus szintén magában foglal néhány olyan nem forgalomképes adósságinstrumentumot mint a nem forgalomképes (lakossági) letéti jegyeket.Marginal swap point quotation: the swap point quotation at which the total tender allotment is exhausted.
LawAz ajánlatkérő a 150. cikkel összhangban letétbe helyezett ajánlati biztosítékot kérhet, amely a szerződés összértéke 1-2%-ának felel meg.The contracting authority may require a tender guarantee, lodged in accordance with Article 150, representing 1 % to 2 % of the total value of the contract.
LawA tőzsdei határidős változó letét elvben származtatott ügylet tranzakciójának minősül, és ezért a "pénzügyi derivatívák" között kell nyilvántartani.Futures-style variation margin payments are regarded, in principle, as transactions in derivatives and should be recorded under "financial derivatives".
Law(1) A termelők előleg kifizetését kérhetik, amennyiben az előleg összegének 120%-át kitevő biztosítékot helyeztek letétbe az intervenciós hivatalnál.1. Producers may request that an advance be paid to them provided that they have lodged a security for 120 % of the advance in favour of the intervention agency.
LawF403: Az egyedi biztosíték letétbe helyezésének, vagy a globális biztosíték javára történő jóváírásnak a kelte F403: Date of lodging of individual security or of charging (credit) to global security
LawA rendeltetési helyre való érkezésre vagy a végső felhasználásra vonatkozó biztosíték letétbe helyezésének tényleges időpontja.The actual date of lodging of the security covering arrival at destination or end-use.
Law"Letéti hitelek": olyan ügyletek, amelyekben egy hitelintézet értékpapírok vásárlásával, eladásával, illetve kereskedelmével kapcsolatban hitelt nyújt."Margin Lending Transactions" mean transactions in which a credit institution extends credit in connection with the purchase, sale, carrying or trading of securities.
LawA letéti hitelek nem foglalnak magukba egyéb kölcsönöket, amelyeket adott esetben hitelbiztosítékként felhasznált értékpapírok biztosítanak.Margin lending transactions do not include other loans that happen to be secured by securities collateral.

Pages: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>